نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی